VYHLÁŠKA 21/1979 Sb.
Českého báňského úřadu, kterou
se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:

§ 1 - Rozsah platnosti

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů 5) (dále jen "organizace").

(2) Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona2a) a nařízení vlády2b) před jejich uvedením na trh a na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

2b) Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv5) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.

§ 2 - Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro
a) výrobu a úpravu plynů,3)
b) skladování a přepravu plynů,
c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
d) zkapalňování a odpařování plynů,
e) zvyšování a snižování tlaku plynů,
f) rozvod plynů,
g) spotřebu plynů spalováním.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) § 1 odst. 4 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

§ 3 - Oprávnění organizací

(1) Organizace mohou montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit tlakové nádoby na plyny jen na základě oprávnění (dále jen "oprávněná organizace").

(2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce (dále jen "orgán dozoru"), v jehož obvodu má organizace sídlo popřípadě trvalý pobyt, a to na základě písemné žádosti organizace.

(3) Organizace v žádosti uvede, jak je zajištěna spolehlivost a bezpečnost plynových zařízení, zejména jak je zajištěna:

a) technická kontrola,
b) v průběhu montáže a zkoušek možnost zacvičení pracovníků, kteří budou obsluhovat zařízení,
c) servisní služba,
d) odborná způsobilost pracovníků pro vykonávání montáží, oprav, revizí a zkoušek,
e) dodání předepsané technické dokumentace provozovateli, upravené podle skutečného provedení, včetně návodů k obsluze a k provádění revizí.

(4) Při prověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost jejích pracovníků poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah požadovaného oprávnění, bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.

(5) Orgán dozoru může na základě výsledků prověřování odborné způsobilosti stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro vydání oprávnění. Splnění těchto podmínek musí organizace před vydáním oprávnění prokázat.

(6) Zjistí-li orgán dozoru, že podmínky nejsou dodržovány nebo při činnosti podle oprávnění jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na plynárenská a odběrní plynová zařízení, pokud je montují a opravují plynárenské podniky.4)

(8) Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek 6) zařízení

a) pro plnění tlakových nádob plynem,
b) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,
c) pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,
d) pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,
e) pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,
f) na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

(9) Zařízení uvedená v odstavci 8 může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené orgánem dozoru.

(10) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce 8 a 9 odběratelská organizace.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona.

6) § 9 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

§ 4 - Revizní technik

Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek zařízení osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.

§ 5 - Odborná způsobilost k obsluze a montáži

(1) Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

(2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1 revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.

(3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kW.

§ 6

(1) Podmínky odborné způsobilosti k montáži odběrních plynových zařízení a plynárenských zařízení stanoví zvláštní předpis.4)

(2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeny jen osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky u orgánu dozoru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona.

§ 7

Organizace oprávněná k montážím nebo opravám zařízení je povinna zajistit zkoušku zařízení po dokončení montáže nebo rekonstrukce v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.

§ 8 - Provoz zařízení

Provozovatel je povinen:

a) zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,
b) zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,
c) vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,
d) u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,
e) vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

§ 9 - Kontrolní prohlídky a zkoušky

(1) Pro účely státního odborného dozoru je provozovatel povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném termínu a za podmínek stanovených orgánem dozoru.

(2) Technické úkony nutné k řádnému provedení prohlídky nebo zkoušky řídí a vykonává revizní technik nebo jiný odborný pracovník určený provozovatelem.

§ 10 - Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Organizace provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění jsou povinny požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

(2) Oprávnění vydaná organizacím a osvědčení vydaná pracovníkům před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři roky ode dne, kdy vyhláška nabyla účinnosti.

§ 11

Zrušuje se § 1 písm. d) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

Kontakty:

Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
Ke škole 1398/1
Praha 4, 149 00
telefon: +420 776 833 722
e-mail: revize@plynu.cz
www.revize-plyn.eu

Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
Štichova 644/32
Praha 4, 149 00
telefon: +420 776 640 363
e-mail: info@revizeplynu.eu
www.revizeplynu.eu

Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
Dvořákova 458
Blatná, 388 01
telefon: +420 607 235 258